Carta a les famílies

Carta a les famílies

Benvolgudes famílies

Durant aquest tercer trimestre des de l’escola proposem activitats contextualitzades, amb la intenció de promoure l’interès de l’alumnat i que contribueixin en l’adquisició de les competències bàsiques i fomentin l’aprenentatge autònom.

Hem fet ús de  tots els recursos disponibles per mantenir el contacte amb els alumnes, a fi de donar suport i establir un seguiment periòdic del seu estat i evolució. Les tutories grupals i individuals en línia, les trucades telefòniques i l’ús d’altres plataformes diverses ens estan ajudant a mantenir seguiment acadèmic i emocional de cada alumne.

Els docents revisaran les produccions de l’alumnat i faran efectiu un retorn positiu i qualitatiu dels aprenentatges i dels resultats obtinguts segons els criteris d’avaluació definits pel centre per aquest atípic trimestre  per tal d’ajudar a autoregular l’aprenentatge de l’alumne.

L’autoavaluació adquireix importància , l’alumne ha de ser conscient de tot allò que ha après i s’ha enriquit com ha persona.

L’avaluació serà formadora, formativa i reflectirà el procés d’aprenentatge de l’alumne de forma individualitzada.

L’avaluació final es basarà en el treball realitzat durant la primera i segona avaluació.

Restem a la vostra disposició i esperem que aquesta informació sigui del vostre interès.