Projecte educatiu

Projecte Educatiu de Centre

El PEC o Projectiu Educatiu de Centre és el document on s’expliquen la identitat del centre i els seus objectius. També serveix per orientar l’activitat educativa del centre i ha d’impulsar la col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa i la relació amb l’entorn.

Com veureu el PEC del nostre centre inclou els criteris, prioritats i plantejaments educatius i metodològics, és a dir, què i de quina manera s’ensenyarà als vostres fills. També explica com s’avaluarà el progrés dels vostres fills.

El PEC s’elabora tenint en compte les característiques socials i culturals de l’entorn on és situat el centre i les necessitats educatives dels alumnes. L’aprova el consell escolar.