Paint and Brush

Paint and Brush

El curs 2006/2007 el centre va iniciar l’ensenyament de la llengua anglesa al tercer curs d’Educació Infantil (P5). Després de portar a terme aquesta experiència durant dos cursos, i havent-se valorat molt positivament, el curs 2008/2009 es va iniciar l’ensenyament des de P3. Els alumnes que es van iniciar amb aquesta experiència van mostrat un augment considerable del nivell d’aprenentatge en aquesta llengua.

A partir d’aquesta experiència, tan positiva, s’ha valorat que no n’hi ha prou a treballar hores exclusivament de llengua anglesa, si no que és necessari estar en permanent contacte amb aquesta llengua a partir d’altres continguts que siguin motivadors. Per aquest motiu, hem escollit l’àrea de visual i plàstica, ja que permet un ampli ventall de varietats. A més és de tradició escolar treballar la plàstica a partir de grups reduïts, fet que permet treballar l’expressió i comprensió oral anglesa amb molta més facilitat.

Objectius

  • Desenvolupar un taller de l’àrea de visual i plàstica en anglès.
  • Familiaritzar els alumnes de primària en la utilització de l’anglès com a llengua vehicular de l’àrea de visual i plàstica.
  • Entendre i seguir les instruccions en anglès per dur a terme les activitats proposades.
  • Assolir nou vocabulari en anglès en relació als continguts treballats a l’àrea de visual i plàstica.
  • Fomentar la creativitat utilitzant el llenguatge visual i plàstic com a mitjà d’expressió.
  • Expressar-se utilitzant les tècniques plàstiques bàsiques.
  • Respectar els materials, eines i instruments i tenir cura del seu manteniment i endreça.