Dinamització de la Biblioteca

Dinamització de la Biblioteca

La lectura és un dels elements clau en la formació de les persones, és una eina bàsica per a l’aprenentatge i la formació, així com la principal via d’accés al coneixement i a la cultura. Per tant, és obvi que un dels principals objectius de l’educació sigui aconseguir que els alumnes adquireixin una plena competència lectora, junt amb el gust per la lectura..
Els nous currículums ens orienten cap metodologies interdisciplinars i globalitzadores.
Tenint en compte que el programa pretén aconseguir un espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport a l’abast de l’alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, prioritzar el seu ús com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, per tal que l’alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d’informació, i promoure l’hàbit lector.

Seguint aquesta fonamentació teòrica en el marc del nostre projecte educatiu i lingüístic de centre, volem una biblioteca integrada en el currículum escolar amb uns horaris determinats de funcionament que facilitin l’aprofitament màxim de les eines i de les fonts documentals.
– Considerem la Biblioteca com un element clau per promoure i contribuir a la utilització dels diferents recursos educatius i facilitar l’adquisició de coneixements per tal que els nens i nenes aconsegueixin de manera gradual una autonomia d’aprenentatge.
– Volem que la seva continuïtat, aprofitament, i l’educació en el seu ús sigui una veritable eina integrada a les diverses àrees curriculars.
– Necessitem el convenciment, esforç i valoració de tota la comunitat educativa.