Què vol dir ser escola UNESCO

Què vol dir ser escola UNESCO

Què és la UNESCO?

La UNESCO és l’Organització de Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.

Què son les escoles associades a la UNESCO?

Les Escoles Associades a la UNESCO van néixer el 1953, amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar.
Actualment participen en aquest pla més de vuit mil cinc-cents centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària).
Les escoles associades inclouen en el seu projecte educatiu els temes següents:
•  Els problemes mundials i el paper de les organitzacions del sistema de les Nacions Unides en la seva resolució.
•  La difusió i el respecte dels drets humans.
•  El coneixement dels altres països i les altres cultures, a partir del coneixement i de la valoració de la cultura pròpia.
•  L’anàlisi dels problemes mediambientals.

Les escoles associades a la UNESCO incorporen com a eixos transversals, integrades en el marc de les assignatures, l’educació per a la cooperació i la pau internacionals.

Què cal fer per esdevenir escola associada a la UNESCO?

Per participar a la Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO, el centre ha d’elaborar un projecte per dur a terme durant un mínim de dos cursos, on s’esmenti el tema escollit, els objectius del projecte, les activitats que realitzaran, el material que faran servir i l’avaluació prevista.
El compromís inicial d’incorporar-se a la Xarxa ha de tenir el vistiplau inicial del claustre i ha de ser aprovat pel consell escolar del centre.
La UNESCO demana a les Escoles Associades que en finalitzar el curs escolar lliurin una memòria de les activitats dutes a terme en el marc de la Xarxa.

Projectes específics de les escoles associades a la UNESCO

Pau i drets humans
Projecte Linguapax
•  Contribuir a la promoció de l’educació plurilingüe i orientar-la en la perspectiva de la cultura i la pau.
•  Elaborar instruments pedagògics que facilitin l’educació plurilingüe i la didàctica de les llengües.
•  Eliminar els prejudicis lingüístics i fomentar el coneixement i valoració de les llengües.
•  Fomentar l’ús de les llengües per a l’apropament entre pobles.

Ruta de l’esclau
•  Treballar per trencar el silenci sobre l’esclavitud.
•  Contribuir a instaurar una cultura del respeacte i la tolerància i de coexistència pacífica dels pobles.
•  Afavorir la reflexió sobre el pluralisme cultural, la construcció de noves identitats i el diàleg intercultural.
•  Lluitar contra les noves formes d’esclavitud.

Projectes de Solidaritat
•  Fomentar la comprensió i la cooperació internacional per assolir la pau.
•  Facilitar l’intercanvi entre escoles de diferents països.
•  Conèixer altres països i altres cultures per establir ponts i compartir experiències.

Desenvolupament sostenible
Joves pel canvi
•  És un projecte internacional a favor del consum sostenible orientat a la joventut.
•  Ofereix la possibilitat de sensibilitzar, divulgar i educar en comportament i pràctiques de consum sostenible.

Projecte Mediterrani
•  Participar activament en la solució dels problemes ambientals, fomentant la sostenibilitat en l’àmbit escolar, i en la conservació del patrimoni natural i cultural.
•  Fomentar el coneixement del medi i la diversitat biològica.
•  Practicar la cooperació entre territoris i persones a través de la descoberta de l’entorn.

Patrimoni

El patrimoni en mans dels joves
•  Sensibilitzar els joves sobre la importància dels llocs culturals i naturals dels seus propis països i els dels altres.
•  Fer propostes concretes per fomentar en els joves el sentit de la responsabilitat en la salvaguarda del seu patrimoni cultural i natural.
•  Contribuir a l’acció de la UNESCO a favor de la preservació dels llocs culturals i naturals del patrimoni mundial.

Dates a tenir en compte

A més dels anys i decennis declarats per les Nacions Unides com a marc general de treball, també hi ha les dates a tenir en compte següents:
•  26 de setembre: Dia Europeu de les Llengües.
•  5 d’octubre: Dia Mundial del Professorat.
•  20 de novembre: Dia Universal dels Drets dels Infants.
•  10 de desembre: Dia Universal dels Drets Humans.
•  30 de gener : Dia Escolar de la No-violència i la Pau (DENIP).
•  21 de febrer: Dia Internacional de la Llengua Materna.
•  21 de març: Dia Internacional de la Poesia i Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial.
•  22 de març: Dia Mundial de l’Aigua.
•  18 d’abril: Dia Internacional del Patrimoni.
•  23 d’abril: Dia Mundial del Llibre.
•  21 de maig: Dia Internacional de la Diversitat Cultural i el Desenvolupament.
•  5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient.

Xarxa Civil UNESCO

Està formada per:
•  Grup de Biblioteques Associades a la UNESCO,
•  Càtedres UNESCO,
•  Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO,
•  Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat,
•  Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO a Catalunya (XEAUC).