Preinscripció 2020-2021

Preinscripció 2020-2021

Estimades famílies,

ben aviat tindrà lloc el termini per fer la preinscripció pel curs 2020-2021. Per aquest motiu compartim amb vosaltres la següent informació:

Document amb una guia pas per pas sobre com fer la preinscripció → GUIA PREINSCRIPCIÓ

Enllaç a tota la informació oficialINFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

OFERTA INICIAL DE PLACES:

Per consultar l’oferta de l’escola José Echegaray podeu fer-ho en aquest enllaç ⇒ http://mapaescolar.gencat.cat/

CALENDARI

CALENDARI PREINSCRIPCIONS 2020-2021

 • Oferta inicial de places escolars: 8 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

La preinscripció s’ha de realitzar preferentment per via telemàtica.

En casos excepcionals (per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica) es podrà fer presencialment, amb l’enllaç de cita prèvia, o per telèfon.

DADES DE CONTACTE I ENLLAÇOS

E-mail:           

Telèfon:         937752098 / 662490934

Codi de centre: 08020619

Cita prèvia online:  APLICATIU CITA PRÈVIA

Sol·licitud telemàtica ⇒ SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ ONLINE

Sol·licitud en paper ⇒ SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

DATES I HORARI DE PREINSCRIPCIÓ
FASE DATA HORA
Telemàtica des del 13 al 22 de maig (24 hores)
Presencial des del 19 al 22 de maig (de 9 a 13h)
PROCEDIMENT TELEMÀTIC
 • Tot el procés es fa per internet, correu electrònic o telèfon.
 • No cal presentar la documentació en paper al centre.
 • S’ha d’enviar el resguard de la sol·licitud si es fa amb suport informàtic (o la sol·licitud si es fa amb PDF) i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica del centre demanat en primera opció.
PROCEDIMENT PRESENCIAL
 • Només es pot anar al centre amb cita prèvia.
 • El temps ha de ser el mínim possible 
 • La sol·licitud s’ha de portar emplenada des de casa
 • Cal portar els originals i les fotocòpies de tota la documentació necessària al centre
 • Les mesures organitzatives i de prevenció establertes són d’obligat compliment per a tothom.
MESURES ORGANITZATIVES I DE PREVENCIÓ PER LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL
 • Hi haurà 3 persones d’atenció al centre (és el màxim permès)
 • Ha de venir el menor nombre de persones possible (preferiblement una sola persona)
 • S’ha de venir puntual a l’hora que s’ha sol·licitat la cita prèvia
 • És obligatori l’ús de mascaretes
 • L’accés al centre es limitarà als espais necessaris (no es podran fer visites guiades)
 • No es pot compartir cap material d’oficina (haureu de portar un bolígraf)
 • S’han de respectar totes les normes de prevenció: circulació pels espais, distància de 2 metres i qualsevol mesura de seguretat en general respecte la covid-19
DOCUMENTACIÓ 

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA (IDENTIFICATIVA)

 • Llibre de família (totes les pàgines escrites)
 • DNI de la persona sol·licitant
 • Quan el domicili habitual que es presenta no coincideix amb el del DNI, el certificat o volant municipal de convivència
 • DNI de l’alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI
 • TSI (targeta sanitària individual)
 • Carnet de vacunacions
 • Una foto en format digital

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL (ACREDITATIVA)

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/s de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania RGC
 • Quan s’al·lega el lloc de treball, a efectes de proximitat, cal presentar còpia del contracte laboral o certificat emès a l’efecte per l’empresa
 • Certificat de discapacitat de la persona que al·lega
 • Família nombrosa o família monoparental
 • En el supòsit de canvi de residència derivat d’actes de violència de gènere, caldrà presentar la documentació acreditativa de la circumstància.

Si es té cap dubte sobre la veracitat de la documentació presentada o si falta algun document, el centre pot requerir la presentació de la documentació original i/o demanar documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades.

CRITERIS I BAREM

CRITERIS GENERALS

 • Existència de germans o germanes matriculats o matriculades al centre o de pares o tutors legals que hi treballin. Quan l’alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts.
 • Proximitat del domicili de l’alumne o alumna al centre o, si s’escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat: Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora, o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l’alumne o alumna, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquest és dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Renda anual de la unitat familiar: Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.
 • Discapacitat en l’alumne o alumna, pare, mare o germans: Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.